Polityka prywatności

IFIRMA SA szanuje prywatność wszystkich osób, z jakimi utrzymuje kontakty, niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez IFIRMA SA na własny użytek (jako administratora danych osobowych), czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, abyś rozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy, na jakiej podstawie i jakie posiadasz prawa z tym związane. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez IFIRMA SA.
Prezentowana Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:


 1. „Dane osobowe”

  Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 2. Przetwarzanie danych osobowych

  Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 3. Rozporządzenie lub RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, kontakt sekretariat@ifirma.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „IFIRMA SA”.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez IFIRMA SA Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Twoje prawa

Co to oznacza?

Prawo dostępu

Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach:

 • Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu?

 • Jakie przysługują Ci prawa?

 • Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie)

 • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji(tzw. profilowanie)?

 • Jeżeli Twoje dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę?

Wszystkie te informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Możesz także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Twój temat. Jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.

Prawo do sprostowania danych

Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat. Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś nazwisko lub adres. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, np.dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o korektę Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność Twoich danych (lub zmienić je zgodnie z Twoimi instrukcjami), masz prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych)możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny.

Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych,jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz,abyśmy skasowali Twoje dane osobowe.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli uważasz, że nie mamy prawa by przetwarzać Twoje dane osobowe,lub chciałbyś, aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe,gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy,zostały Ci przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Pamiętaj, że uprawnienie to możesz realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania powinny odbywać się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@ifirma.pl lub sprzedaz-rodo@power.com.pl.


Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które podjęliśmy w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Jak chronimy dane ?

IFIRMA dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?


 1. Kontakt e-mailowy

  Prowadząc z nami korespondencję mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane. Celem przetwarzania Twoich danych jest utrzymanie kontaktu z Tobą, , co wiąże się z przechowywaniem Twoich danych w naszym zbiorze Kontrahentów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z prowadzenia z nami korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji przez czas prowadzenia działalności przez IFIRMA SA lub do czasu otrzymania Twojego żądania jej usunięcia, chyba że jej usunięcie będzie niemożliwe, ze względu na nasze usprawiedliwione interesy polegające np. na obronie przed potencjalnymi roszczeniami.

 2. Współpraca i realizacja umowy

  Jeżeli prowadzona przez nas korespondencja lub inna forma kontaktu doprowadzi do nawiązania współpracy, Twoje dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz zrealizowania usługi, co wiąże się z przechowywaniem Twoich danych w naszym zbiorze Kontrahentów. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli realizacja łączącej nas umowy lub czynności, których podjęcie jest konieczne do jej zawarcia. W związku z naszą współpracą Twoje dane mogą być także przetwarzane w celach księgowych oraz archiwalnych i statystycznych. Poniżej znajdziesz dokładne informacje opisujące przetwarzanie danych w tych celach. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj

 3. Rozliczenia

  Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych i zawrzemy w związku z tym umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez IFIRMA SA dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

 4. Pliki cookies

  ookies to niewielki informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system informatyczny. Można wyróżnić dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdziesz tutaj

 5. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń

  W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przez sądami i innymi organami państwowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków IFIRMA SA wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na IFIRMA SA przez uprawnione organy.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Polityk prywatności. Informacja o zmianach w dokumentach publikowana będzie na stronie power.com.pl w zakładce „RODO”.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close