Polityka Prywatności - Klienci, dostawcy i inni partnerzy biznesowi

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jako przedstawiciela naszego aktualnego lub przyszłego Klienta, dostawcy lub innego partnera biznesowego

Prezentowana Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”).

Dlaczego mamy dostęp do Twoich danych osobowych i dlaczego je przetwarzamy?

IFIRMA SA przetwarza Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem. W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Ty albo reprezentowany przez Ciebie podmiot jesteście stroną, lub do podjęcia działań, na żądanie Twoje lub podmiotu, który reprezentujesz, poprzedzających zawarcie umowy. Zobowiązanie do podania Twoich danych osobowych może wynikać z takiej umowy, a ich niepodanie może skutkować brakiem wykonania lub podjęcia wyżej wskazanych działań w związku z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO.

Jesteśmy także uprawnieni do przetwarzania danych osobowych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę internetową lub siedzibę, w zależności od wybranego sposobu kontaktu z nami. Ponadto, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem prawnym, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu przekazywania Ci informacji o naszych usługach, potencjalnych klientach, analizach, wydarzeniach, szkoleniach, które mogą być dla Ciebie interesujące, lub aby móc podjąć niezbędne lub oczekiwane przez podmiot, który reprezentujesz, działania.

Jesteśmy każdorazowo zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych uprawnionym do tego organom władzy publicznej, w trakcie kontroli przeprowadzanej przez te organy oraz w celu przeciwdziałania, monitorowania i dokumentowania przypadków oszustw, prania pieniędzy oraz innych przestępstw.

Twoje dane będą zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Które z Twoich danych osobowych są przetwarzane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji stosunku umownego lub zarządzania naszą relacją biznesową. W celu zapewnienia możliwości komunikowania się z Tobą oraz bezpiecznej i właściwej identyfikacji Twoje dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, nazwa stanowiska oraz dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ochrony Twoich danych osobowych, w siedzibie Spółki został zastosowany monitoring wizyjny. Dane zarejestrowane w systemie zarządzania monitoringiem są usuwane po 90 dniach od dnia zarejestrowania nagrania, chyba że przepisy prawa obligują nas do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Czy będziecie przekazywać moje dane osobowe innym podmiotom?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym dostawcom, którzy dostarczają nam rozwiązania i/lub realizują część naszych usług, np. drukarniom, firmom świadczącym usługi pocztowe lub reprezentujących nas pełnomocnikom prawnym itp. Twoje dane osobowe mogą także zostać przekazane naszym Klientom, jeżeli reprezentujesz dostawcę realizującego część usług, które świadczymy na ich rzecz oraz uprawnionym do tego organom władzy publicznej.

Ponadto, dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać nasi pracownicy. W takim przypadku dostęp do tych danych zostanie umożliwiony wyłącznie w ściśle określonym celu oraz tylko, jeżeli pracownik jest objęty zobowiązaniem do zachowania poufności.

Czy moje dane osobowe zostaną przekazane do innego kraju?

Twoje dane osobowe - co do zasady - nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jednakże, dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nasi dostawcy usług przechowywania danych, których siedziba zlokalizowana jest poza EOG, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, w odniesieniu do których Komisja Europejska stwierdziła w drodze decyzji, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Do programu mogą przystąpić te amerykańskie przedsiębiorstwa, które zobowiązują się do zapewnienia wyższego poziomu ochrony prywatności, niż wymagają tego amerykańskie przepisy.

Zapewniamy, że nie przekażemy Twoich danych osobowych poza EOG bez zapewnienia ich bezpieczeństwa i właściwej ochrony. Przed rozpoczęciem współpracy z podmiotami spoza EOG, którym przekażemy dane osobowe, dołożymy wszelkich starań aby upewnić się, czy podmioty te zapewniają przetwarzanie danych osobowych na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej, stosując np. standardy European Union Model Clauses lub czy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych swoimi (krajowymi) przepisami.

W końcu, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom innym, niż wyżej wymienione, w celu zapobiegania oszustwom lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub celów wynikających z uzasadnionego interesu prawnego, np. do dnia rozwiązania łączącej nas umowy i/lub do ostatniego dnia ustawowego terminu przedawnienia, ponieważ Twoje dane mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Mamy także obowiązek przechowywania Twoich danych osobowych przez wymagany prawem okres czasu w celu zapobiegania oszustwom, wykrywania i udokumentowania przypadków prania pieniędzy oraz przeprowadzania audytów finansowych.

Czy będę objęty procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie prawa mi przysługują?

Bardzo istotnym jest, abyś rozumiał, że przetwarzamy Twoje dane osobowe i chcemy, abyś czuł się komfortowo z tym faktem. Nawet jeżeli nie potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie tych danych, to wciąż przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.


Twoje prawa

Co to oznacza?

Prawo dostępu

Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach:

  • Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

  • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

  • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu?

  • Jakie przysługują Ci prawa?

  • Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie)

  • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji(tzw. profilowanie)?

  • Jeżeli Twoje dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę?

Wszystkie te informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Możesz także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Twój temat. Jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.

Prawo do sprostowania danych

Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat. Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś nazwisko lub adres. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, np.dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o korektę Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność Twoich danych (lub zmienić je zgodnie z Twoimi instrukcjami), masz prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych)możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny.

Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych,jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz,abyśmy skasowali Twoje dane osobowe.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli uważasz, że nie mamy prawa by przetwarzać Twoje dane osobowe,lub chciałbyś, aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe,gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy,zostały Ci przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Pamiętaj, że uprawnienie to możesz realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania powinny odbywać się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Jak mogę wnieść skargę dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych lub realizować moje prawa?

Jeżeli chcesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym skargę związaną z którymkolwiek ze wskazanych wyżej praw, możesz skontaktować się z odpowiednim Administratorem (Twoich) Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych, a my przeanalizujemy Twoją skargę.

Jeżeli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi, lub będziesz uważał, że przetwarzamy Twoje dane niewłaściwie lub niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony prawnej przewidzianej przez prawo.


Poniżej podajemy pozostałe dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych:

IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241b 52-234 Wrocław adres e-mail: sprzedaz-rodo@power.com.pl lub iod@ifirma.pl .

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close