Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:

 • Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
 • Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
 • Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
 • Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
 • Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie pd 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
 • Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Power Media S.A.
 • Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2010
 • Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Power Media S.A. z dnia 15-06-2007 roku, dotyczących ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych
 • Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Power Media S.A.
 • Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty