Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach:

 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku
  do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31
  grudnia 2013 roku,
 • Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz
  rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31
  grudnia 2013 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
  okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1
  stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
  okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zawierającego: ocenę
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania
  obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
  obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok
  obrotowy 2008.

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 03/2014.

Sprawozdanie

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty