Zarząd Power Media Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 kwietnia 2012 roku na godzinę 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty