Zarząd Power Media S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
9 czerwca 2010r. na godzinę 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Ruska 41/42, w sali konferencyjnej na II pietrze budynku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
 4. do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku
 7. do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31
 9. grudnia 2009 roku.
 10. Przedstawienie dokonanej przez Rade Nadzorcza zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz
 11. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31
 12. grudnia 2009 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
 14. okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1
 16. stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
 18. okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zawierającego: ocenę
 19. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy
 20. 2009, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i ocenę swojej pracy.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania
 22. obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
 24. wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2009.
 26. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki na ifirma.pl S.A.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji.
 29. Wolne głosy i wnioski.
 30. Zamknięcie Zgromadzenia.

Istotne informacje

Data i godzina ZWZ:
9 czerwca 2010r. na godzinę 11:00

Miejsce ZWZ:
siedziba Power Media S.A., ul. Ruska 41/42, Wrocław, w sali konferencyjnej na II pietrze budynku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:
24 maja 2010r.

Pliki do pobrania

Raport Roczny SAR-2009
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2009

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Power Media S.A. wynosi 6.400.000
Na akcje przypada łącznie 8.900.000 głosów

Kontakt w sprawie ZWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2010 roku prosimy kierować na adres

walne-zgromadzenie-mail

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty