Power Media S.A. we Wrocławiu, w związku z realizacją projektu „System informatyczny wspierający procesy B2B redystrybucji i co-brandingu serwisu firma.pl”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO IG 8.2 (umowa nr WND-POIG.08.02.00-02-002/09): Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, przesyła zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług do realizacji projektu.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMAWIAJĄCEGO

Jesteśmy giełdową spółką informatyczną zajmującą się realizacją zaawansowanych technologicznie projektów IT dla klientów w Polsce i na świecie. Prowadzimy stworzony przez nas i pierwszy w Polsce serwis księgowości internetowej ifirma.pl, który umożliwia małym firmom samodzielne prowadzenie księgowości przez Internet.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest projekt zakup usługi polegającej na przygotowaniu następujących projektów wykonawczych dotyczących serwisu ifirma.pl:

 • Projekt architektury bazy danych w następującym zakresie: moduł majątek, moduł rozliczenia,
 • Projekt architektury systemu bilingowego
 • Projekt architektury oprogramowania programu partnerskiego

Wykonanie projektów wykonawczych wskazanych elementów aplikacji ifirma.pl w technologii WO.

INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Pan R. Lenarski (tel.: +48 717 695 524)

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto,
 • termin ważności oferty,
 • warunki i termin płatności,
 • maksymalny czas realizacji,
 • kserokopię referencji w przypadku ich posiadania,
 • inne informacje pozwalające na wybór wykonawcy.

Oferta powinna być ważna co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, powinna być podpisana przez oferenta oraz przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na adres zamawiającego.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.02.2010.

KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena 100

Maksymalna ilość punktów: 100.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty