Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na brak zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą. Spółka jednakże rozważy możliwość transmisji WZ w przypadku zgłaszania takiej potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.

Zarząd Power Media Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2017 roku, na godzinę 11:00.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

Walne zgromadzenia akcjonariuszy – ARCHIWUM:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.04.2016
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania...
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.04.2015
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia...
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.04.2014
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia...
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 03.09.2013
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. Szczegóły w Raporcie...
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.04.2013
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012...

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty