Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na brak zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą. Spółka jednakże rozważy możliwość transmisji WZ w przypadku zgłaszania takiej potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.

Zarząd Power Media Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 kwietnia 2016 roku, na godzinę 11:00.

Sprawozdanie

Dokumenty związane z WZA

Walne zgromadzenia akcjonariuszy – ARCHIWUM:

Kontakt

Power Media S.A.
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@power.com.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty